Algemene voorwaarden.

1. Toepasselijkheid.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten die door Norm Alert, (de opdrachtnemer) geleverd worden.
Op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts dan afwijkingen en/of toevoegingen van toepassing zijn indien beide partijen, de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zich daarmee schriftelijk akkoord verklaren.

2. Aanbiedingen.
Mondelinge aanbiedingen en prijsopgaven door Norm Alert zijn altijd vrijblijvend. Schriftelijke aanbiedingen en prijsopgaven zijn bindend voor een periode van twee maanden na dagtekening tenzij anders vermeld. Prijzen in genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW tenzij anders aan gegeven. Voor de aanbiedingen gelden de tarieven weergegeven op deze site, tenzij anders overeen gekomen. Onder de algemene voorwaarden gelden ook de tekst welke bij de tarieven worden genoemd. 

3. Opdrachten.
Opdrachtverstrekking geschied schriftelijk en is ondertekend door een tot opdrachtverstrekker bevoegd persoon. In de opdrachtverstrekking is vastgelegd welke diensten Norm Alert zal leveren, onder welke voorwaarden en tegen welke prijs. Met een opdrachtverstrekking conformeert de opdrachtverlener zich aan de Algemene Voorwaarden van Norm Alert.

4. Wijziging opdracht.
In geval van wijziging van een opdracht, schriftelijk of mondeling, door de opdrachtgever die leidt tot een vermindering van werkzaamheden kan Norm Alert een vergoeding voor geleden schade als gevolg daarvan in rekening brengen.
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waar de prijsopgave kon worden berekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Een wijziging in de opdracht wordt altijd schriftelijk bevestigd door Norm Alert. In deze gewijzigde opdracht worden ontstane consequenties als wijzigingen in de prijs, kwaliteit en opleveringsdata vermeld, de opdrachtgever verklaard met de gewijzigde opdracht akkoord te gaan door middel van het ondertekenen van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

5. Annulering opdracht.
Bij annulering van een opdracht binnen 48 uur voor de geplande start van de uitvoering, kan Norm Alert de overeengekomen prijs geheel in rekening brengen.

6. Uitvoering opdracht.
Norm Alert verplicht zich de opdracht naar de beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. een en ander op grond van de op dat moment bekende wetenschap. Norm Alert bepaald op basis van haar deskundigheid welke methodiek en/of apparatuur wordt ingezet om de diensten te leveren.
Norm Alert behoud het recht de opdracht aan de opdrachtgever terug te geven indien de opdrachtgever in afwijking van de aanbieding andere methodieken of apparatuur wil (laten) toepassen voor het leveren van de diensten van Norm Alert.
Norm Alert heeft immer de bevoegdheid werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens overlegd worden, waarvan Norm Alert aangeeft deze nodig te hebben voor het uitvoeren van de opdracht. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Norm Alert zijn verstrekt, heeft Norm Alert het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
Norm Alert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever. 

7. Geheimhouding.
Norm Alert verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van de werkzaamheden en zal deze niet ter kennis van derden brengen anders dan ingevolge wettelijke verplichtingen of gerechtelijk bevel. Norm Alert heeft wel het recht resultaten te gebruiken voor vergelijking, referentie, statistische- of wetenschappelijke doeleinden, waarbij Norm Alert er voor zorg draagt dat de identiteit van de opdrachtgever niet kenbaar is.
Norm Alert zal immer gerechtigd zijn gelijksoortige werkzaamheden voor andere opdrachtgevers te verrichten, tenzij het tegendeel is bedongen. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van een opdracht ter kennis komt omtrent Norm Alert of de werkwijze van Norm Alert.

8. Overmacht en aansprakelijkheid.
Onder overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden die nakoming van een opdracht zowel blijvend als tijdelijk verhinderen, onafhankelijk van de wil en mogelijkheden van Norm Alert in deze.
Indien Norm Alert aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Norm Alert te verstrekken uitkering, voor zover de aansprakelijkheid op dat gedeelte van de opdracht betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Norm Alert voor directe schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de offerte. Norm Alert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Bij schade, verlies en dergelijke welke toegebracht wordt aan goederen van of ingehuurd door Norm Alert, verklaard de opdrachtgever de schade volledig te vergoeden tegen de waarde van nieuw te verwerven goederen of delen hiervan. 
Norm Alert is niet verantwoordelijk voor de middelen welke ter inspectie zijn aangeboden/opgeslagen op het adres van Norm Alert in geval van brand, diefstal of andere oorzaken waardoor de aangebodene middelen niet meer beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.  

Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de te inspecteren middelen vrij toegankelijk zijn, schade welke voortvloeit bij het verplaatsen van de middelen door Norm Alert vallen onder het risico van de opdrachtgever.

9.Betaling.
Tenzij anders overeen gekomen zal bij de opdrachtverstrekking 50 % op basis van de voorcalculatie van de offertebedrag in rekening worden gebracht. Na afronding van de opdracht zal het resterende deel plus eventueel bijkomende kosten uit de nacalculatie in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen vindt de betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is Norm Alert gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, rente ten bedrage van
0,5 % voor elke maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen zolang de betaling uitblijft. Norm Alert is voorts gerechtigd om in voorkomende situaties alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten te vorderen.

10. Toepassing recht, geschillen.
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de burgerlijk rechter

 

.

                                                                                                                             Januari 2013